Byggebeskrivelsen

Denne byggebeskrivelse redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i vår leveranse. Byggebeskrivelsen er et kontraktsdokument som undertegnes av kjøper og selger. Foretas endringer, avtales disse på eget skjema som tilleggsavtale. Nevnte formular vil sammen med tegninger og byggekontrakt gi en fullstendig dokumentasjon på hva leveransen omfatter.

Norgeshus bygges i henhold til gjeldende tekniske forskrifter. Hvor annet ikke framgår av byggebeskrivelsen, av tegningene eller detaljene, gjelder Norsk Standard (NS) 3420, normale toleransekrav for tømrerarbeider, og anvisninger fra SINTEFF Byggforsk. For leveranse av hus gjelder ”Bustadsoppføringslova”, og ved kjøp av byggesett gjelder byggeblankett 3404 jf ”Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp”.

Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne foreta mindre endringer av konstruksjoner og/eller i materialvalg. Det forutsettes at disse endringene ikke medfører pristillegg eller forringer kvaliteten i noen grad.

Enkelte kommuner kan på grunn av spesielle klimaforhold forlange andre tekniske utførelser enn angitt i denne byggebeskrivelsen. Dette kan medføre prisendringer.

Byggebeskrivelsen gjelder for alle hustyper. For noen hus kan det imidlertid være løsninger og/eller detaljer som i noen grad avviker fra eller ikke er omhandlet i denne beskrivelsen. I disse tilfeller gjelder byggetegninger og deres bilag.

Huset blir levert ”ferdig til maling”. Dette vil si at huset overleveres oppsatt på fundament, uten materialer og arbeid forbundet med maling, beising og legging av belegg.

Byggebeskrivelsen er inndelt i følgende hovedposter: 

1.0     GRUNN-, BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER

2.0     TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER

3.0     BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSARBEIDER

4.0     RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER

5.0     ELEKTRISKE INSTALLASJONER

6.0     MALERARBEIDER

7.0     BRANNSIKRING

8.0     KONSULENTHJELP

_______________________________________

1.0     GRUNN-, BETONG-, MUR- OG PUSSARBEIDER.

        

1.1.1  Generelt.

Grunnarbeider, mur-, puss-og flisarbeider inngår ikke i standard leveranse.

1.1.2    Komplett ventilert elementpipe leveres montert og ferdig pusset.

Brannmurvegg leveres montert og ferdig pusset.

Vedovn Dovre Pegasus Box levert og montert.

Inkludert i leveransen er plate under ovn i sort metall og rør for tilkobling til både røykrør og tilluft i ventilert pipe.

Type vedovn bør vurderes avhengig av størrelse på stue.

        

 

2.0     TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER.

 

2.1     Yttervegger.

        

2.1.1    På murkrone leveres:

Fugemasse under svillmembran

Svillmembran

         48 x 148 mm impregnert svill.

Svillen forankres forskriftsmessig til mur sammen med kantplate/bjelke.

 

2.1.2  Yttervegg fra innside til ytterside:

         12 mm sponplate

         50 mm isolasjon kvalitet 37 (A)

         48 x 48 mm innvendig påforing

         0,20 mm diffusjonstett plastfolie

         150 mm isolasjon kvalitet 37 (A)

         36 x 148mm bindingsverk

         12 mm asfaltplate

         Vindsperrefolie

         Museband

         23 x  48 mm luftelekt

         16 x  48 mm klemlekter

         19 x148 mm liggende dobbelfals

 

·         Iht. varmetapsberegning kan isolasjon i yttervegg bli inntil 50 mm tykkere. Ved slike tilfeller endres bindingsverkstender fra 36 x 148 mm til 36 x 198 mm. Riktig tykkelse på yttervegg kommer frem på plantegning.

·         Ved romhøyde høyere enn netto 2,4 m erstattes innvendig plate med 13 mm gipsplate

·         På vegg i våtrom (bad og vaskerom) benyttes rupanel og 13 mm gipsplate.

·         Utv. kledning iht. spesifikk skjema på hver bolig, kan fåes av forhandler.

Ved bruk av stående utv. panel monteres horisontal lekt 36x48mm i tillegg til vertikal luftelekt.

Disse typene utv. kledning kan leveres:

Stående dobbelfals med like eller varierende bredder:

19 x 123/148 mm

Tømmermannspanel: Under- og overligger 19 x 148 mm

Platekledning av fibersement

 

2.1.3  10 cm yttervegg i bod:

I redskapsboder/sportsboder som er bygd inntil huset kan veggene bestå av: fra innside og ut, 12 mm sponplate, 100 mm isolasjon kvalitet 37 (A), 98 mm bindingsverk, vindtett plate, vindtettingsduk, utlekting og utvendig kledning.

 

2.1.4 Påforet grunnmur:

         Yttervegg av mur påfores innv. kun der dette er inntegnet.

         Påforingen består av:

         36 x 48/98 mm bindingsverk.

50-100 mm isolasjon kvalitet 37 (A) avhengig av type mur og varmetapsberegninger.

12 mm sponplate. På våtrom benyttes tilsvarende plate fuktbestandig, samt 0,20 mm diffusjonstett plastfolie der det er påkrevd.

 

2.2     Innervegger.

 

2.2.1  Bærende innervegger:

         48 x 98/148/198 mm bindingsverk.

         70 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

12 mm sponplate på begge sider. På våtrom benyttes rupanel og 13mm gipsplate.

 

2.2.2 Ikke bærende innervegger:

         36 x 98 mm bindingsverk.

         70 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

         12 mm sponplate på begge sider. På våtrom benyttes rupanel og 13mm gipsplate.

 

2.2.3 Lydskillevegger mellom leiligheter:

         Dobbel 48 x 98 mm bindingsverk med minimum 30 mm spalte.

         To lag 100 mm isolasjon kvalitet 37 (A).

         To lag 13 mm gipsplate på hver side.

 

2.3     Etasjeskiller/bjelkelag.

 

2.3.1  Etasjeskiller over kjeller/sokkel:        

         22 mm fuktbestandig sponplate.

Bjelkelag I-profil, dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter og leverandørens bjelkelagstabell.

         150 – 200 mm isolasjon kvalitet 37 (A) / 40 (B)

         36 x 48 mm nedforingslekt.

         12 mm malt himlingsplate av spon.

 

2.3.2  Lydisolerende etasjeskiller mot annen leilighet:

         15 mm gulvsponplate.

         13 mm gipsplate.

         20 mm trinnlydplate.

22 mm fuktbestandig slisseplate.

Bjelkelag I-profil dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter samt leverandørens bjelkelagstabell.

         150 – 200 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

         Lydbøyle med 36 x 48 mm lekter.

         13 mm gipsplate.

         12 mm malt himlingsplate av spon.

 

2.3.3  Etasjeskiller mot innredet loft:

         22 mm sponplate mellom knevegger.

         Undergurt A-takstol.

         150 – 200 mm isolasjon kvalitet 40 (B).

         0,20 mm dampsperre.

         36 x 48 mm nedforingslekt.

         12 mm malt himlingsplate av spon.

 

2.3.4  Etasjeskiller mot kaldt loft:

         Undergurt W-takstol.

         300 – 400 mm isolasjon kvalitet 37 (A) iht. varmetapsberegninger.

         0,20 mm dampsperre.

         36 x 48 mm nedforingslekt.

         12 mm malt himlingsplate av spon.

 

2.4     Takkonstruksjon.

        

2.4.1  Generelt:

         De fleste tak bygges opp av prefabrikkerte takstoler eller taksperre. Påforing av takkonstruksjonen bestemmes av varmeisolasjonen iht. energiberegninger. Takkonstruksjoner og tilhørende limtredragere/ ståldragere dimensjoneres etter gjeldende tekniske forskrifter, og etter stedlige krav til snølast.

 

2.4.2  Taktekking stein:

         Glatt betongtakstein med mønepanner og stigetrinn til pipe samt nødvendige snøfangere jf. tegning.

         36 x 48 mm steinlekter.

         36 x 48 mm sløyfelekt.

         Kombinert undertak og vindsperre.

         Nødvendig skråstag og gaffelanker

         Prefabrikkert selvbærende W-takstol, A-takstol eller sperrer.

 

2.4.3  Taktekking papp/listetekning:

Tekning med asfalt takbelegg, ett lag og stigetrinn til pipe samt nødvendige snøfangere jf. tegning.

Dekorlist til listetekning

         Undertak av taktro/plate

         48×48 mm luftelekt

         Vindsperre

         Nødvendig skråstag og gaffelanker

         Prefabrikkert selvbærende W-takstol, A-takstol eller sperrer.

 

2.4.4  Innredet loft:

         250 – 400 mm isolasjon kvalitet 37 (A) iht. varmetapsberegninger.

         0,20 mm diffusjonstett plastfolie.

         14 mm granpanel. Der plast er innetrukket 50mm blir det brukt papp i tak før panel monteres.

 

2.4.5 Takutstikk:

På langvegger er standard takutstikk 500 mm. Gesimskassen kles med 19×148 mm dobbelfalsbord med nødvendig lufting. Fluenetting benyttes i luftespalte.

Standard takutstikk på gavlvegger er 350 mm. Utstikket kles med 19 x 148 mm dobbelfalsbord med nødvendig lufting. Vindskier bygges opp av 2 stk. 22 x 148 mm bord med 19 x 123 mm imp. vannbord.

 

2.4.6 Limtredragere/ståldragere:

         Nødvendige limtredragere leveres i glatthøvlet gran.

Limtredragere under åpen balkong/terrasse og utvendige limtresøyler leveres impregnert.

         Synlige ståldragere og søyler innvendig kles inn.

 

 

2.5     Balkong/terrasse.

 

2.5.1  Generelt:

Balkonger leveres der dette er vist på tegning.

Nødvendige søyler og dragere er medregnet og dimensjonert etter gjeldende tekniske forskrifter og stedlige krav til snølast. Rekkverk utføres i en høyde på minimum 90 cm.

Fundamenter, betongsøyler og innstøpte søylesko inngår ikke i standard leveranse.

 

2.5.2  Til balkonger leveres:

         Nødvendige limtredragere og søyler.

Impregnerte golvbjelker dimensjonert etter gjeldende lover og forskrifter.

         28 x 95 mm impregnert terrassebord.

         Beslag ved overgang vegg/terrassegolv.

         48 x 73 mm impregnerte rekkverksstolper.

         Impregnert rekkverk iht. fasadetegning.

         34/45 x 145 mm impregnert handlist.

 

2.5.3  Støpte dekker:

         Det er ikke medregnet tredekke/tremmer på støpte dekker.

         Inntegnet rekkverk er medregnet. Levering og innstøping av      festebeslag/rekkverksko er ikke medregnet i standard leveranse.

 

2.5.4  Utvendige trapper:

         Utvendige trapper foran inngangsdør der det er nødvendig leveres og monteres, iht. tegning.

         Utvendig trapp består av repo, trinn (inntil høyde fra mark og opp til dørstokk – 600mm) og nødvendig rekkverk. Alle materialer i imp.

Rekkverk til utetrapp leveres der det er nødvendig iht. tegning.

 

2.6     Vinduer.

        

2.6.1  Generelt:

         Alle vinduer leveres i vakuumimpregnert furu.

         Vinduer i trevegg leveres med beslag og belistning og tettes med fuge.

Vinduer i murvegg plugges fast. Disse leveres med foring og belistning så framt rom skal innredes til boligrom.

 

2.6.2  Vinduer i boligrom:

         Alle vinduer i boligrom leveres med minimum 2 lags Energiglass med isolert karm. Disse leveres behandlet på begge sider, grunnet hvit fra fabrikk (NCS S0502Y). U-verdi etter energiberegning.

        

2.6.3  Vinduer i andre rom:

         Garasjevinduer leveres med fast karm og enkelt glass.

        

2.6.4  Sprosser:

         En del hustyper er tegnet med sprosser. Disse er standard leveranse   og leveres utenpåliggende med tilsvarende overflatebehandling som          vindu hvis ikke annet er beskrevet.

 

2.6.5  Takvinduer:

Inntegnede takvinduer inngår i leveransen. Takvinduene leveres lakkert med nødvendig inntekking og beslag.

Innvendig utforing og belistning inngår så framt vinduet er i innredet boligrom. Størrelsen av vinduet framgår av plantegning.

 

2.7     Ytterdører og porter.

 

2.7.1 Hoveddør:

         Hoveddør og biinngangsdør leveres som hvitmalt. Disse leveres med glass jf. fasadetegninger.

Alle hoveddører er standard 100 cm og utadslående. Disse leveres med sylinderlås og vrider.

         Inntegnede sidefelt inngår i leveransen.

 

2.7.2  Balkongdør:

Balkongdør leveres i furu med minimum 2 lags Energiglass. Balkongdører for boligrom leveres behandlet, tilsvarende som vinduer.

 

2.7.3  Bod/garasje/kjellerdør:

         Bod- og garasjedør leveres uisolert med lås og vrider.

Har boden tilgang til den øvrige delen av huset, leveres døren isolert med sylinderlås.

 

2.7.4  Garasjeport:

Inntegnet garasjeport leveres som leddport med beslag for standard overhøyde.

         Porten leveres i ramtre av gran med kryssfiner fyllinger i speilene.

         Portstørrelse framgår av plantegning.

 

2.8     Innerdører.

 

2.8.1  Hele huset:

         Innerdører leveres som formpresset fabrikkmalt i hvit.

         Dørvridere inngår.

 

2.8.2  Bueganger:

Inntegnede bueganger leveres i furu med standard omramming og belistning.

 

2.8.3  Kottdører:

         Kottdører leveres isolert med hengsler og beslag.

         Størrelse framgår av plantegning.

 

 

2.9     Kjøkken-, bad-, og garderobeinnredning.

 

2.9.1  Kjøkkeninnredning:

Kjøkkeninnredning leveres iht. kundens ønske. I tilbud fra kjøkkenleverandør blir det fratrekk for innkalkulert pris i prislisten. Det leveres ikke kjølehjørne med aggregat selv om dette i noen tilfeller kan være inntegnet.

                  

2.9.2  Garderobeskap:

Det leveres 1 stk. hvit glatt 100 cm kombi garderobeskap i høyde 210 cm for hver inntegnet sengeplass. På loft kan dette avvike noe på grunn av takhøyde etc.

 

2.9.3 For hus med universell utforming(UU) leveres garderobeskap med skyvedør.

 

2.9.4  Skap på vaskerom og bad:

Det leveres ikke bad- eller vaskeromsinnredning selv om dette i noen tilfeller kan være inntegnet.

 

2.10   Innvendige trapper.

 

2.10.1Generelt:

         Trapper leveres etter mål tatt på stedet.

Alle trapper er åpne (uten stusstrinn) og leveres uten for- og bak-kantlist.

Trappene produseres iht. gjeldene byggeforskrifter med hensyn til barnesikring, stigningsforhold, trinnstørrelse og høyde.

         Returgelender leveres som enkelt spilegelender.

 

2.10.2Hovedtrapp:

         Trapper mellom innredede plan leveres i lakkert furu.

 

2.10.3Kjellertrapp:

         Trapp til kjeller leveres i lakkert furu.

 

2.10.4Trapp til uinnredet loft:

         Det leveres ikke trapp/loftsluke til uinnredet loft.

 

2.11   Foringer og belistning.

 

2.11.1  Generelt:

Foringer til dør og vindu leveres hvitmalt

Listverk til vinduer og dører, samt listverk til gulv og tak, leveres i ulakkert furu.

 

2.12   Diverse.

 

2.12.1Ikke medtatte leveranser:

Følgende leveranser inngår ikke, selv om disse i noen tilfeller kan være inntegnet.

         – Badstueinnredning (ovn og benker)

         – Kjølehjørne

         – Kjølerominnredning (hyller, aggregat og kjøleromsdør)

         – Stiplede vegger

         – Stiplede innredninger

         – Vaskerom- og baderomskap

         – Garderobeskap i hall eller VF

        

2.12.2Ved byggesettleveranse:

Byggesettet omfatter alle tre- og platematerialer, dører og vinduer, innvendige trapper, isolasjon, papp og plastfolie, spiker og lim, kjøkken og garderobeinnredning samt taktekkingsmaterialer og takrenner. Byggesettet omfatter også leveranse av ventilasjonsanlegg og sentralstøvsuger. Det leveres ikke precutt ved byggesettleveranse.

I byggesettprisen inngår ingen arbeider eller underleverandører.

  

3.0     BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSARBEIDER

 

3.1     Blikkenslager.

 

3.1.1  Takrenner og nedløp:

Takrenner av stål leveres komplett med bordtakbeslag, nedløp og nødvendig tilbehør.

Nedløpsrør avsluttes ca. 150 mm nedenfor underkant av kledning i 1.etg. På hus med underetasje avsluttes nedløpsrør ca. 200 mm over terreng i front.

         Nødvendig renner til tak samt overgangsbeslag vegg/tak leveres.

         Pipebeslag leveres.

 

3.2     Ventilasjon m.m.

 

3.2.1  Balansert ventilasjon:

         Balansert ventilasjon med roterende varmegjenvinner leveres og monteres både i hovedleilighet og bileilighet. Synlige kanaler innkasses. Himling nedfores der dette er inntegnet på plantegning.

           

3.2.2  Eventuelt nødvendig tilleggsventilasjon:

         På rom der det er nødvendig å sikre tilstrekkelig frisklufttilførsel         monteres det veggventiler.

 

3.2.3  Sentralstøvsuger leveres komplett med brukerutstyr inkl. 9 m slange samt rørpakke med 3 sugekontakter.

 

4.0     RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER.

 

4.1     Generelt.

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør/deler fra 1.m ut fra grunnmur og fram til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel/hovedplan. Vanninntaket legges av 32mm plastvannledning fra 1.m ut for grunnmur og fram til innvendig stoppkrane. Sanitærutstyr leveres i hvit farge.

         Ett-greps blandebatteri og tappekraner er forkrommet.

Alle skjulte vannledninger legges heltrukket, rør i rør. Åpne installasjoner legges av stive kobberrør. Avløpsrør i plast. For rom med vanninstallasjoner der det ikke er sluk leveres installasjonene med automatisk vannavstenging.

 

 

4.2     Sanitærutstyr.

 

4.2.1  Utvendig:

         1 stk. 1/2” tappekran frostfri.

 

4.2.2  Kjøkken:

         1 stk. ett-greps blandebatteri på oppvaskbenk.

         Kran for oppvaskmaskin i kjøkkenbenk.

 

4.2.3  Bad:

         Dusj på vegg med ett-greps blandebatteri.

         Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås.

         Badekar leveres når dette er inntegnet.

         Sluk i gulv.

         Vegghengt WC med propensete og hvit betjeningsplate leveres når dette er inntegnet.

Ved kombinert bad/vaskerom leveres kran og avløpstrakt for vaskemaskin.

 

4.2.4  WC:

         Servant med ett-greps blandebatteri og vannlås.

Vegghengt WC med propensete og hvit betjeningsplate.

 

4.2.5  Vaskerom:

         Vaskekar med blandebatteri.

         Kran og avløpstrakt for vaskemaskin.

         Varmtvannsbereder 200 l plasseres i vaskerom hvis mulig.

Dersom dette ikke er mulig plasseres bereder på annet hensiktsmessig sted.

         På vaskerom leveres 1 stk. gulvsluk i plast.

         Fordelerskap for varmt og kaldt vann.

Ved kombinert bad/vaskerom inngår dusj og WC. Vaskekar med blandebatteri inngår ikke i leveransen ved kombinerte bad/vaskerom.

 

4.2.6  Følgende inngår ikke i leveransen:

         Reduksjonsventil dersom dette er nødvendig.

         Stiplede badekar og innredninger.

 

5.0     Elektriske installasjoner

 

5.1     Generelt.

NEK 400 -2010 legges til grunn ved prosjektering og utførelse av all installasjon i Norgeshus sine boliger.

 

Standard leveranse

·         Inntakskabel, inntil 10 m

·         Hovedjording, utjevningsforbindelser og tilkopling av ”tjømemuffe”

·         Sikringsskap med minimum inntil 12 kurser, kombiautomater

·         Fotocelle og forankoplet 2 polt bryter til utelys

·         Sentralenhet for nattsenking av varme

·         Røropplegg for brannmeldere. (skal forsynes fra nett, jfr TEK)

·         Fremlegg til solavskjerming, bryter inne og koplingsboks ute

·         Ringeanlegg, komplett

·         Røropplegg for TV-antenne, legges i stjerne ved flere pkt

·         Røropplegg for telefon, min inntak med ett pkt

Lysutstyr og varmeutstyr inngår ikke i standard leveranse.

Den elektriske installasjonen utføres så langt som mulig som skjult røranlegg.

 

Utarbeidet romskjema/punktbeskrivelse for hver bolig kan fås hos lokal forhandler. Disse skal være iht. NEK 400-2010.

 

Ved avvik mellom romskjema og NEK400-2010 skal levert installasjon tilfredsstille NEK400-2010.

 

6.0     MALERARBEIDER

 

6.1     Generelt

Materialer og utstyr til inn- og utvendig malerarbeider, samt legging av flis eller annet gulvbelegg, inngår ikke i standard leveranse.

 

7.0     BRANNSIKRING

 

7.1     Generelt

Det leveres 2 stk. røykvarsler(type for seriekobling) til hvert innredet plan, samt 1 stk. 6 kg. godkjent brannslokningsapparat. Nevnte utstyr leveres umontert.

 

8.0     KONSULENTHJELP

 

8.1     Generelt     

I samråd med tiltakshavers (byggherrens) ønsker og behov, bidrar vi med faglig hjelp og støtte til:

 

         – Tomtebefaring

         – Valg av hustype

         – Tegninger av ditt hus

         – Utfylling av skjema og søknader

– Kontroll og oppfølging i byggeperioden (Gjelder ikke levering av                

  byggesett)

         – Utarbeidelse av byggetegninger